• Πρακτικές ενέργειες των Συλλόγων Διδασκόντων σχετικά με τις αξιολογικές διαδικασίες του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών

  • Διαδικτυακή (έκτακτη) Γ.Σ. με τα Μέλη του Συλλόγου μας, Τρίτη 21/9,  ώρα 19.00

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Όπως σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενο σημείωμά μας και κατόπιν της κήρυξης της απεργίας - αποχής από τη ΔΟΕ, ο Σύλλογός μας εξειδικεύει τα βήματα που θα ακολουθηθούν, ώστε να αντιμετωπίσουμε συντεταγμένα, αποφασιστικά και, κυρίως, αποτελεσματικά, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας αλλά και των εκπαιδευτικών, όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του Ν. 4692/20, τις πρόσφατες διατάξεις του Ν. 4823/21 και την αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 ΥΑ «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο».

Εξαρχής επισημαίνουμε το γεγονός πως η συμμετοχή σε απεργία - αποχή σημαίνει αποχή μόνο από τα συγκεκριμένα καθήκοντα, εν προκειμένω από τις αξιολογικές διαδικασίες που προβλέπονται στους ανωτέρω νόμους και την ΥΑ.

Με βάση, λοιπόν, την ανακοίνωση της ΔΟΕ που στάλθηκε στα σχολεία (και του σχετικού εντύπου σχεδίου δήλωσης συμμετοχής στην απεργία - αποχή), τα Μέλη του Συλλόγου μας καλούνται να προχωρήσουν στις παρακάτω ενέργειες:

  • Οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες Διευθυντές/Διευθύντριες και οι Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην απεργία - αποχή και ότι δεν συμμετέχουν σε καμία αξιολογική διαδικασία. Επισημαίνουμε πως η δήλωση συμμετοχής στην απεργία - αποχή καταλαμβάνει τόσο την ειδική συνεδρίαση (μέχρι 30 Σεπτεμβρίου) του Συλλόγου Διδασκόντων για τη γενική εκτίμηση του έργου και των λειτουργιών της σχολικής μονάδας του σχολικού έτους 2020-2021 όσο και τη μεταγενέστερη (μέχρι 10 Οκτωβρίου) ειδική συνεδρίαση για τον ετήσιο Συλλογικό Προγραμματισμού του έργου της σχολικής μονάδας.
  • Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί  - Μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων να δηλώσουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας της συνεδρίασης, ότι συμμετέχουν στην απεργία -αποχή. Έτσι διαπιστώνεται η αδυναμία πραγματοποίησης της ειδικής Συνεδρίασης ελλείψει απαρτίας λόγω συμμετοχής της πλειοψηφίας ή του συνόλου των εκπαιδευτικών στην νομίμως κηρυγμένη απεργία-αποχή της ΔΟΕ από κάθε αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 (συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.). Η δήλωση, όλων των παραπάνω, θα γίνεται συλλογικά στο ειδικό έντυπο που στάλθηκε στα σχολεία, για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία - αποχή. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους συναδέλφους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη ενέργεια και αρκεί να καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Παρακαλούμε όπως οι σχολικές μονάδες, αφού συγκεντρώσουν τις δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια πρωτοκολλήσουν, να ενημερώσουν το Σύλλογο για το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας (αποστέλλοντας αντίγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου, το οποίο θα είναι για εσωτερική χρήση του Συλλόγου και μόνο).

  • Κατόπιν της συλλογής των δηλώσεων συμμετοχής και της πρωτοκόλλησης του εντύπου αυτού, εάν διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει απαρτία, όταν, δηλαδή, οι απόντες (συμμετέχοντες/ουσες στην απεργία - αποχή) είναι περισσότεροι από τους παρόντες, η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται και ΔΕΝ συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση αυτή (της μη απαρτίας, δηλαδή) ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια/ Προϊσταμένη καταγράφουν στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2021:

ΠΡΑΞΗ Νο.........

ΘΕΜΑ: Διαπίστωση αδυναμίας σύγκλησης του Συλλόγου Διδασκόντων
Στο ...... Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο Νίκαιας/Πειραιά, δεν κατέστη δυνατή η σύγκληση του Σ.Δ. σχετικά με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 της αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 ΥΑ με τίτλο: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», καθότι το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου (ή η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών) με το αρ. πρωτ. .................................... (εδώ αναγράφουμε τον αρ. πρωτ. εισ. εγγράφου) δήλωσαν τη συμμετοχή τους στην απεργία - αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ.

Νίκαια/Πειραιάς, 30/9/2021

Σχετικά με το συλλογικό προγραμματισμό σχολικού έτους 2021-2022 ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια/ Προϊσταμένη καταγράφουν στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2021 (ΔΕΝ απαιτείται εκ νέου συλλογή δηλώσεων συμμετοχής στην απεργία - αποχή):

ΠΡΑΞΗ Νο.........

ΘΕΜΑ: Διαπίστωση αδυναμίας συγκρότησης Ομάδων Δράσης
Στο ...... Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο Νίκαιας/Πειραιά, δεν κατέστη δυνατή η σύγκληση του Σ.Δ. σχετικά με όσα προβλέπονται στην αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 ΥΑ με τίτλο: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», καθότι το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου (ή η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών) με το αρ. πρωτ. .................................... (εδώ αναγράφουμε τον αρ. πρωτ. εισ. εγγράφου) δήλωσαν τη συμμετοχή τους στην απεργία - αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ και ως εκ τούτου δεν συγκροτήθηκαν Ομάδες Δράσης για το Συλλογικό Προγραμματισμό της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω ΥΑ.

Νίκαια/Πειραιάς, 11/10/2021

  • Στην - απευκταία για το συνδικάτο - περίπτωση που υπάρχει απαρτία, τότε πραγματοποιείται η ειδική συνεδρίαση και καταγράφεται η απόφαση του Σ.Δ., αλλά καταχωρίζεται απαραίτητα το περιεχόμενο της δήλωσης, ως άποψη της μειοψηφίας (όσων, δηλαδή, δήλωσαν συμμετοχή στην απεργία - αποχή) και έτσι δεν υποχρεούνται να πάρουν μέρος στις διαδικασίες της αξιολόγησης.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η ώρα της μάχης (και της αλήθειας) για όλους μας έφτασε! Τα μηνύματα από τις εκπαιδευτικές μονάδες του Συλλόγου μας (αλλά και όλης της χώρας) είναι πολύ ενθαρρυντικά! Η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση συνολικά, ύστερα από το εκκωφαντικό 95% της αποχής από τις ψευδοεκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, την καθολική συμμετοχή στην απεργία - αποχή το σχολικό έτος 2020-21, θα πάρουν νέα συντριπτική απάντηση από το σύνολο των συναδέλφων!

Για την υποστήριξη του παραπάνω αγώνα το Δ.Σ. θα προχωρήσει σε καμπάνια ενημέρωσης των συναδέλφων (μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα ZOOM) την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00

 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημητρακόπουλος Γιώργος Κουτσώνης Βύρωνας